Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym "Pepaczua”. Dodanie towarów do koszyka i kliknięcie przycisku " Złóż zamówienie" jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie poniższe postanowienia oraz z zapoznaniem się ze wszystkimi informacjami, jakie regulamin zawiera.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy „Pepaczua” działający pod adresem www.pepaczua.pl prowadzony jest przez:

Pracownia Artystyczna Joanna Szuta z siedzibą 43-385 Jasienica 112,

NIP 9372445341 REGON 368990291

adres e-mail pracownia@pepaczua.pl  tel. 782 642 708

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem a sprzedającym, zwanym dalej „Pepaczua”

3. Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.pepaczua.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów, Klient potwierdza fakt zapoznania się z nim i potwierdza jego akceptację.

DANE KLIENTA

1. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Pepaczua nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2. Pepaczua zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niekompletne lub błędne.

3. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

ZAKUPY

1. Zamówienie w sklepie internetowym składa się poprzez serwis www umieszczony pod adresem www.pepaczua.pl

2, Zapłata za zakupione towary uiszczana jest na podany rachunek bankowy sklepu Pepaczua

91 1050 1070 1000 0091 2502 9422 Pracownia Artystyczna Joanna Szuta

3. O wszelkich zmianach w zamówieniu, Klient jest informowany drogą mailową.

4. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

5. Ceny towarów zawierają koszty przesyłki

6. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona ekonomiczna)

7. Do zakupionego towaru dołączony zostanie potwierdzenie sprzedaży (paragon), a na życzenie klienta faktura VAT zw.

8. Zamówienia wysyłane są do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Pepaczua.

9. Firma Pepaczua nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy

ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) :

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.Po upływie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia( pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na dołączonym do przesyłki formularzu odstąpienia od umowy.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest do wysłania informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymaniu odesłanego produktu zwracam niezwłocznie wszystkie otrzymane od kupującego płatności, nie później jednak niż ciągu 7 dni od daty otrzymania zwróconego produktu.Zwrotu płatności dokonuję przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy) .

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki

ZAKOŃCZENIE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. .